Natur

Geologien i området er spesiell. Fjellet er hardt og forvitres sakte. Fjellet ble dannet i jordens indre for 1 milliard år siden, i jordas urtid. Bergartene består av forskjellige typer gneis og granitt. Fjellet er næringsfattig og vegetasjonen sparsom. Dette er godt synlig i de høyeste områdene. Fjellet som har fått navnet Strålaus forteller sitt.

Det vokser ikke mer enn 20 forskjellige arter her. I tillegg til de vanligste fjellblomstene finner mest lyng og gras, og en del einer. I dalene vokser bjørk og litt rogn.
De vanligste fuglene er Heipiplerke og Steinskvetten. Linerle og Fossekall treffer du også på, i tillegg til de andre vanligste småfuglene. Av større fugl finnes rype og ravn. Fjellvåk og ørn er sjeldnere å se, men kan treffes på. Senere år er det observert mer dvergfalk og tårnfalk. Blåstrupen og ringrosten  er også mulig å se mellom hyttene. Det har vært nedgangen i rypebestanden de siste årene, men det er vanskelig å se årsaken til dette.

I områdene rundt Sinneskulå kan du treffe på villreinen, som regel streifdyr fra hovedstammen som vandrer i Ryfylke- og Sirdalsheiene. Ned mot dalene i vest kan du treffe på elg og hjort. Det finnes hare og rev, mår og røyskatt. Men du skal være heldig viss du treffer på disse dyrene. Fra gammelt av fantes det ulv, bjørn og jerv. Disse ble utryddet alt på 1800-tallet.

De harde og næringsfattige bergartene gjorde det vanskelig for fisken på 1960-tallet. Området ble hardt rammet av sur nedbør, noe som førte til fiskedød over alt. Men det gjøres nå forsøk med kalking. Kanadisk bekkerøye er satt ut i Djupavatnet, Tverråtjern, Hunnevatn og Tjodanvatn. Og nå er det fisk å få ! Klimaet er vått og kjølig, mye nedbør og mye vind. Helårsveien gjennom Hunnedalen må ofte stenges.

 
Skroll til toppen