Vedtekter for Hunnedalen Velforening

Vedtatt første gang 17. april 1974
Endret § 7, 22. mai 1990
Revidert § 4, på årsmøtet 22. oktober 2002
Revidert på årsmøtet 17.02.2004
Revidert §4 og §8 på årsmøte 10.02.2009
Revidert §8 på årsmøte 24.02.2011
Revidert §4 og §8 på årsmøte 19.02.2024

§ 1
Hunnedalens Velforening har til formål å verne om og fremme felles interesser for eiere av hytter i Hunnedalen.
Foreningen skal være et fritt, upolitisk og selvstendig organ.

§ 2
Omfanget av foreningens virksomhet bestemmes av årsmøtet. Hunnedalens Velforening er hytteeiernes/medlemmenes kontaktorgan til grunneiere-offentlige myndigheter og andre organisasjoner for alle saker av felles interesse.

§ 3
Som medlemmer i Hunnedalens Velforening opptas eiere av hytter i Hunnedalen. Geografisk begrensning: Vestre ende av Hunnevatn i øst og Østabøgårdene i vest. I tillegg kan opptas de som har eller eventuelt vil få byggetillatelse av Gjesdal Bygningsråd.

§ 4

Hunnedalens Velforenings høyeste organ er årsmøtet. Foreningen ledes av et styre på 5 – 7 medlemmer.

Styret representerer foreningen utad, og forestår virksomheten i overenstemmelse med formål, vedtekter og årsmøtets beslutninger. Styret velges av årsmøtet.

Styremedlemmer velges av Årsmøtet for 2 år. Styret konstituerer seg selv på første styremøte etter Årsmøtet. Minst to medlemmer i styret er på valg hvert år.

Revisorer velges for 2 år, og da slik at en er på valg hvert år. Medlemmer til valgkomite velges for 2 år, hvor minst et medlem er på valg hvert år

Hver parkeringsplass velger minimum 2 tillitsmenn som skal ha ansvaret for plassen. Navnene rapporteres til styret.

§ 5
Over styrets forhandlinger og bestlutninger føres protokoll. Styret er beslutningsdyktig når 3 styremedlemmer er tilstede. Styreprotokollen undertegnes av formann.

Styret skal skriftlig informere foreningens medlemmer om alle saker av vesentlig betydning

Revisjon pr. 17.02.2004

§ 6
Styret kan nedsette komiteer eller utvalg til behandling av særskilte saker.

§7
Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av februar måned.

Ekstraordinært årsmøte holdes når det besluttes av styret, eller når en gruppe på minst 25 medlemmer forlanger det.

§ 8

Årsmøte/ekstraordinært årsmøte berammes av styret.

* Innkalling, årsberetning, saksliste, kunngjøring sendes på mail og legges ut på nettsiden to uker før. Ved aktivt be om det, kan en få tilsendt materiellet per post
* Innkomne forslag må sendes til styret innen annonsert dato i januar.
* Regnskap  og innkomne forslag legges ut på nettsiden senest en uke før årsmøte

På det ordinære årsmøtet skal foreligge til behandling:
1. Styrets årsmelding
2. Styrets årsregnskap avsluttet pr. 31.12.
3. Valg
   • Styre i henhold til § 3
   • Revisorer
   • Valgkomiteens innstilling på valg av minst 2 styremedlemmer og 2 revisorer.
   • Valgkomiteens innstilling til valgkomite: 3 medlemmer for 2 år, slik at minst en er på valg hvert år
4. Budsjett for neste år
5. Behandling av innkomne forslag

§ 9
Medlemskontingenten fastlegges av årsmøtet.

§ 10
Årsmøtet ledes av formann eller valgt dirigent.

Stemmegivning skjer ved personlig fremmøte. Stemmeberettigede og valgbare på årsmøte er alle medlemmer som har betalt kontingent. Alle avstemninger avgjøres med alminnelig flertall. Skriftlig avstemning kan forlanges av dirigenten eller ¼ av de tilstedeværende stemmeberettigede. Valg av styre bør foregå skriftlig.

Årsmøte/ekstraordinært årsmøte er beslutningsdyktig når minst 15 medlemmer er tilstede.

§ 11
Forandringer av disse vedtekter kan bare foretas av årsmøtet. Beslutning og vedtektsendringer krever to tredjedels stemmeflertall av avgitte stemmer.

Oppløsning av Velforeningen-sammenslutning med andre organisasjoner og innmelding i andre organisasjoner, skal anbefales av styret og vedtas på årsmøte med to tredjedels stemmeflertall.

Skroll til toppen